Seven Ways to Win - ORGIA

title: 
ORGIA - (luxuria)
year: 
2016
medium: 
sanded magazinepage
size (h:w): 
22,5 x 17 cm